[ BEZÁR ]


Közzétételi lista

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

Induló képzési formák:
Szakközépiskola
1. Hegesztő (OKJ 34 521 06) Tanulmányi terület kódja: 0001
A hegesztő feladata a különböző fémekből, többnyire acélból készült szerkezeti elemek alkatrészeinek és részegységeinek az összekötése, javítása különféle hegesztési eljárásokkal.
Hegesztett kötések készítése: forrasztás, termikus vágások, elektromos ívhegesztői, lánghegesztői munkák végzése, a hegesztő-berendezések működtetése.
Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a gyakorlati oktatásra. Hegesztő tanulóink tanulószerződéssel a DGA Kft. tanműhelyében sajátíthatják el szakmájukat, ahol a kor követelményeinek megfelelő gépeken, valamint megfelelő munkakörülmények között dolgozhatnak.
Tanulóink rendelkezésére áll egy virtuális hegesztőszimulátor is, amelynek segítségével a hegesztési folyamatokat precízen, a legmodernebb technika segítségével sajátíthatják el.

2. Szociális gondozó és ápoló (OKJ: 34 762 01) Tanulmányi terület kódja: 0003
A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős- és fogyatékosellátás intézményi és intézményen kívüli, személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatainak elvégzésére. Szociális intézményekben vagy otthoni környezetben gondozza és ápolja az egészségi állapotuk vagy életkoruk miatt rászoruló embereket.
Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együttműködik. Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap- és a személyre szóló szolgáltatásokat.
Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja.

3. Villanyszerelő (OKJ: 34 522 04) Tanulmányi terület kódja: 0004
A villanyszerelő feladata az épület villamosberendezés-kialakítás keretében fogyasztásmérő hely kialakítása, elosztóberendezés, erősáramú- és épületinformatikai vezetékhálózat, világítási berendezés és készülék, villámhárító berendezés szerelése.
Épület-villamosberendezés, készülék javítása, karbantartása.
Az ipari villamosberendezés szerelése során kapcsoló berendezés, elosztóberendezés bekötése, szerelése.
Ipari energetikai, elosztó, vezeték- és kiskábel hálózat építése, vezérlő- és szabályozó készülék, berendezés szerelése.
Munkáját műszaki dokumentáció alapján, a szakmai szabályok és követelmények alapján végzi, munkájáról dokumentációt készít.
(+2 év képzéssel diákjaink érettségi vizsgát tehetnek)

Felvételi lehetőségek:
A hegesztő, a szociális gondozó és ápoló, s a villanyszerelő szakma szakmai és vizsgakövetelménye szerint a képzés megkezdésének feltétele az alapfokú iskolai végzettség. Bemeneti kompetenciák, egészségügyi és pályaalkalmassági követelmények nincsenek előírva, de a szakmák jellegéből következően értelmi fogyatékos fiatalokat nem tudunk fogadni. Jelentkezés a KIR rendszeren keresztül történik a tanév rendje szerint. A jelentkezőknek nem szükséges a központi felvételi megírása, a hozott pontok alapján döntünk a felvételről, a diákokat túljelentkezés esetén az általános iskolai eredményeik alapján rangsoroljuk.
Képek

MMSZ MMSZ

A beiratkozásra meghatározott idő

A 14/2017 (VI.14.) EMMI rendelete a 2017/2018-as tanév rendjéről alapján:
( 2. melléklet, 37. pont)
Beiratkozás középfokú iskolába: 2018. június 21-23
Ideje: ezeken a napokon 8:00-16:00-i

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
2017/2018-as tanévben a fenntartó által engedélyezett osztályok száma 3, évfolyamonként egy.
A csoportok száma 6, 3 hegesztő és 3 szociális gondozó és ápoló csoport, évfolyamonként 1-1.

Térítési díj, tandíj

Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások:
a.) A térítésmentesen biztosított köznevelési feladatokon belül meg nem határozott egyéb foglalkozások,
b.) nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor,
c.) független vizsga,
d.) a tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett szakmai vizsga (ideértve a javító- és pótló vizsgát is), továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be nem fejezett szakmai vizsga esetén a második vagy további javítóvizsga.

Tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatások
a.) A nevelési-oktatási intézményben a pedagógiai programhoz nem kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás,
b.) középfokú iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlése,
c.) tanulói jogviszony keretében a Szakképzésről szóló 2011.évi CLXXXVII. törvény által térítésmentesen biztosított köznevelési feladatok körébe nem tartozó szolgáltatások igénybevétele.

Szociális kedvezmények
A tanulót szociális helyzete alapján térítési díj-, illetve tandíjkedvezmény illeti meg. Ha a tanuló, illetve törvényes képviselője háztartásában az egy főre jotó nettó jövedelem a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 131-210%-a. Ebben az esetben a "Térítési díj és tandíj fizetési szabályzat" IV fejezetében meghatározott sávok szerint változik a díj mértéke.


A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai

2014. 08. 12. MMSZ Devecseri Szakiskola pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtásának, a szakmai munka eredményességének fenntartói értékelése
1. A működés törvényessége
Az intézmény a tanügyi nyilvántartásokat az előírásoknak megfelelően vezeti. A tanév indításakor feltárt hibákat javították, így a tanügyi nyilvántartásokkal kapcsolatban nem merültek fel hiányosságok.
2 A szakmai munka eredményessége
A vezetői beszámoló és a dokumentumok alapján megállapítható, hogy a tanév a munkaterv szerint, azzal összhangban zárult, az intézmény a pedagógiai programban foglaltak szerint végezte oktató-nevelő munkáját.
3. Gyermek- és ifjúságvédelem
A 2013/14-es tanév indításakor megfogalmazott javaslatokat az intézmény figyelembe vette. ... A tanulók egyéni, személyre szabott figyelmet kaptak az intézménytől.
4. A tanuló és gyermekbalesetek megelőzésére vonatkozó tevékenység
Szakképzést folytató intézményként a magasabb kockázati besorolás miatt az ellenőrzés folyamatos, havi rendszerességgel egy megbízott szakember gondoskodik az azokban foglaltak betartásáról.
Javaslatok
A felzárkóztatásra továbbra is hangsúlyt kell fordítani.
Tanügyigazgatás területén nagyobb figyelmet kell fordítani a tanulókkal kapcsolatos döntések formai megfelelőségére.
Magatartási problémák kezelésére nagyobb figyelmet kell fordítani. (Tapasztalt kollégák bevonása)
A Tanügyigazgatási munka hatékonyabbá tétele érdekében létszámbővítés szükséges (ig.helyettes)

2015. 07. 01. MMSZ Devecseri Szakiskola pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtásának, a szakmai munka eredményességének fenntartói értékelése
1. A működés törvényessége
Az intézmény a tanügyi nyilvántartásokat az előírásoknak megfelelően vezeti. A tanév indításakor feltárt hibákat javították, így a tanügyi nyilvántartásokkal kapcsolatban nem merültek fel hiányosságok.
2 A szakmai munka eredményessége
A 2013/2014-es tanév végi értékeléskor észrevételezett területeken a kért intézkedési tervet elkészítették, az abban foglaltak szerint jártak el az év során.
A vezetői beszámoló és a dokumentumok alapján megállapítható, hogy a tanév a munkaterv szerint, azzal összhangban zárult, az intézmény a pedagógiai programban foglaltak szerint végezte oktató-nevelő munkáját.
3. Gyermek- és ifjúságvédelem
A 2013/14-es tanév végi értékelésben megfogalmazott javaslatokat az intézmény figyelembe vette. A gyermek- és ifjúságvédelem kiemelt szerepet kapott a tanév során. A feladat ellátása során szükség esetén a problémamegoldásba külső szakembereket is bevont az intézmény.
4. A tanuló és gyermekbalesetek megelőzésére vonatkozó tevékenység
Szakképzést folytató intézményként a magasabb kockázati besorolás miatt az ellenőrzés folyamatos, havi rendszerességgel egy megbízott szakember gondoskodik az azokban foglaltak betartásáról.
Javaslatok
A felzárkóztatásra továbbra is hangsúlyt kell fordítani.
Az idei tanévben bevezetett új módszerek tapasztalatait, kiegészítve a II. félév tapasztalataival, javasolt beépíteni a 2015/16-os tanév munkatervébe.

2015. 09.15. Fenntartói pénzügyi és munkaügyi ellenőrzés
Gazdálkodás, pénzügy: Az iskola a pénzügyi, gazdálkodási szabályok betartása mellett végzi a gazdálkodását.
Pályázatok ellenőrzése: Az iskola a pályázati pénzeszközöket a meghatározott célra fordítja, elszámolása szabályos.
Személyügy:Az iskola személyügyi nyilvántartása megfelelő, a szükséges információkat tartalmazza.
Munkaügy: A szabadságok engedélyezése és nyilvántartása megfelelő. A személygépkocsival történő munkába járás bizonylatolása megfelelő.

2015.12.01.Fenntartói pénzügyi és munkaügyi ellenőrzés. Tájékoztató a 2015. évi leltározásról.
Gazdálkodás, pénzügy: Az iskola a pénzügyi, gazdálkodási szabályok betartása mellett végzi a gazdálkodását.
Személyügy:Az iskola személyügyi nyilvántartása megfelelő, a szükséges információkat tartalmazza.
Munkaügy: A szabadságok engedélyezése és nyilvántartása megfelelő. A személygépkocsival történő munkába járás bizonylatolása megfelelő.
Tájékoztató a 2015.évi leltározásról: Az iskola részéről a leltározási feladatok részletes ismertetése során felmerült kérdéseket megbeszéltük, az esetleges későbbi kérdéseket telefonon, illetve e-mailben fogjuk egyeztetni.

2016. 01.31. Ellenőrzés az állami támogatás elszámolásának alapjait képező létszámadatokról.
Az intézmény az ellenőrzésre megfelelően felkészült. Rendelkezésre bocsátotta a KIR azonosítóval ellátott tanulói listákat. Az intézmény kimutatása és a KIR között eltérést nem volt.

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje

Az intézmény épületei a tanítási év alatt reggel 7 órától 17 óráig tartanak nyitva.
Az iskolába a tanulóknak az első tanítási órájuk megkezdése előtt 10 perccel kell megérkezniük.
A tanítás 8:00 órától 15:10 óráig tart. A tanórák 45 percesek, 10 és 15 perc óraközi szünetekkel.
Nyári szünidőben a bejárati ajtón kifüggesztett ügyeleti napokon, 9:00 órától 12:00 óráig van nyitva az intézmény.

Csengetési rend

1. 8:00-8:45
2. 9:00-9:45
3. 9:55-10:40
4. 10:50-11:35
5. 11:50-12.35
6. 12:45-13.30
7. 13.40-14:25
8. 14:35-15:15

A munkaterv jelentősebb eseményei, rendezvényei

2017.
szeptember 1. 8.00 Tanévnyító
szeptember 7 .Szülői értekezlet
szeptember 10. Tanévnyító szentmise
szeptember 15. VII. Te Szedd! akció
szeptember 18-24. A Világ Legnagyobb Tanórája program hete
szeptember 24. Szentkúti búcsú
szeptember 26. Hittanóra keretében szentmise
szeptember 29. Diáknap- Magyar Diáksport Napja
október 4. 16.00 Fogadó óra
október 4. Emlékezés Napja
október 6. Megemlékezés az Aradi Vértanúkról osztálykeretben
október 6-7. Pályaválasztási kiállítás, Veszprém, Aréna
október 12-15. 72 óra kompromisszumok nélkül
október 19. Megemlékezés az 1956 – os forradalomról osztálykeretben
október 20. Megemlékezés az 1956 – os forradalomról városi szinten
október 20. Pályaválasztási kiállítás, Pápa, Sportcsarnok
október 20. Továbbképzés, pályaválasztási kiállítási nap - tanítás nélküli munkanap
október 30- november 3. Őszi szünet
november 8. 16.00 Fogadó óra
november 10. Márton nap
november 16. Nyílt nap
november 23. Nyílt nap
november 24. Adventi gyertyagyújtás, délutánok
december 6. Mikulás kupa - tanítás nélküli munkanap
december 6. 16.00 Szülői értekezlet
december 18. 11.00-tól Karácsonyi ünnepély, adventi gyertyagyújtás
2017. dec. 27-2018.jan.2-ig: Téli szünet (első nap 2018.január 3.)


2018.
január 10. 16.00 Fogadó óra
január 16.Pót nyílt nap
január 19.Szalagavató ünnepély
január 26.Első félév vége
február 2-27-ig Farsang
február 7. 16:00 szülői értekezlet , Szülői munkaközösségi értekezlet
február 14. Valentin nap
február 23. Emlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozataira
március első hete Szintvizsga hegesztő
március 5-9. Pénzügyi és vállalkozói témahét
március 10. Továbbképzés - tanítás nélküli munkanap
március 14. 16.00 Fogadóóra
március 14. 12.00 Március 15-ei iskolai ünnepély
március második hete szintvizsga szociális gondozó- és ápoló
március 28. MMSZ iskolák szociális gondozó és ápoló tanulói részére szakmai verseny - tanítás nélküli munkanap
március 29- április 3.Tavaszi szünet
április. 4. 16.00 Fogadó óra
április. 9-13. Digitális témahét
április 16. Emlékezés a Holokauzt áldozataira osztálykeretben
április 21. Továbbképzés - tanítás nélküli munkanap
április 23-27. Fenntarthatósági témahét
május 2. 16.00 Szülői értekezlet
május 3. Végzősök utolsó tanítási napja
május 4. 17.00 Ballagás
május 17. Szociális gondozó és ápoló szakmai vizsga írásbeli része
május 23. Kompetencia mérés 10. osztályosoknak
május vége Hegesztő gyakorlati vizsga
május 31. Iskolai pedagógus nap
május Pályaorientációs kirándulások - tanítás nélküli munkanap terhére
június eleje Hegesztő szóbeli vizsga
június 6. 16.00 Fogadó óra
június 7. Szociális gondozó és ápoló szóbeli és gyakorlati szakmai vizsga
június 15.Utolsó tanítási nap – Egészségnap
június 15.17.00 Tanévzáró ünnepély
június 17. Tanévzáró szentmise
június 18 - július 13. A tanulók összefüggő szakmai nyári gyakorlata
június 21-23. 8.00-16.00 Beiratkozás
Tanítás nélküli munkanapok: 2017.október 20. 2017. október 24. 2017. december 6. 2018. március 10. 2018. április 21. 2018. május

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai

Iskolánkban a feltöltés napjáig pedagógiai-szakmai ellenőrzés nem történt.

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Tanáraink Tanított tantárgyak Végzettségek
közismereti tantárgyat oktató tanár matematika középiskolai tanár
szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár Társadalomismeret,Gondozási ismeret,Foglalkoztatás II,Szakmai készségfejlesztés és kommunikációs gyakorlat, Szociálpolitika jogi és etikai ismeretek,Szociális munka gyakorlata,Szociális gondozás elmélete,Szociális gondozás gyakorlata általános szociális munkás
szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár Pszichológiai alapismeretek,Klinikai alapismeretek,Megfigyelési és elsősegélynyújtási gyakorlat,Ápolási alapismeret,Monitorozó gyakorlat,Gondozási szükségletek gyakorlata,Ápolási gyakorlat ,Elsősegélynyújtási gyakorlat egészségtanár, diplomás ápoló
szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár Gépészeti alapozó feladatok,Munkavédelem,Hegesztési alapismeretek,Hegesztési ismeretek I-II-III-IV,Foglalkoztatás II,Munkahelyi egészség és biztonság gépész üzemmérnök
közismereti tantárgyat oktató tanár Testnevelés sportoktató, sportedző
szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár Szociális munka elmélete,Szociális adminisztráció szociálpedagógus
közismereti tantárgyat oktató tanár Angol idegen nyelv, Foglalkoztatás I. középiskolai tanár
közismereti tantárgyat oktató tanár Német idegen nyelv középiskolai tanár
közismereti tantárgyat oktató tanár Magyar-kommunikáció, Társadalomismeret tanár
közismereti tantárgyat oktató tanár Természetismeret tanár
szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár Ápolási ismeretek, Egészségügyi alapismeretek gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos tanár,egészségügyi szakoktató
szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár Esetmegbeszélés és szupervízió a gyakorlaton,Szakmai készségfejlesztés és kommunikációs gyakorlat okleveles szociális munkás
szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár Mentálhigiéné
tanár Hittan hitoktató
közismereti tantárgyat oktató tanár Sportkör kedd 7. óra
gyakorlati oktatásvezető Gyakorlati oktatás,-hegesztők mester végzettség

Nevelő és oktató munkát segítők

Egyéb gazdasági ügyintéző főiskola
takarítónő alapfokú végzettség
fűtő-karbantartó középfokú végzettség

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

A 2014/15-ös tanév mérési eredménye megtekinthető a Telephelyi_202518_2_Szakisk_10_OKM2015 és a TelephelyiOsszefoglalo_202518_2_OKM2015 című állományok letöltése után.

A 2015/16-os tanév mérési eredménye megtekinthető a Telephelyi_202518_2_Szakisk_10_OKM2016 és a TelephelyiOsszefoglalo_202518_2_OKM2016 című állományok letöltése után.


Letölthető fájlok

2017-11-04_59nZ1_telephelyi_202518_2_szakisk_10_okm2015.pdf - (1994.25 KByte)
2017-11-04_Qbx2G_telephelyiosszefoglalo_202518_2_okm2015.pdf - (208.75 KByte)
2017-11-04_lZBGw_telephelyi_202518_2_szakisk_10_okm2016.pdf - (1885.23 KByte)
2017-11-04_MQEoR_telephelyiosszefoglalo_202518_2_okm2016.pdf - (228.52 KByte)

Ingyenes program .doc, és .xls fájlokhoz
Ingyenes program .pdf fájlokhoz

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma 2017/2018-as tanévben


9. évfolyam: 1 osztály - 26 fő (15 hegesztő, 11 szociális gondozó és ápoló)
10. évfolyam: 1 osztály - 22 fő (15 hegesztő, 7 szociális gondozó és ápoló)
11. évfolyam: 1 osztály - 12 fő (5 hegesztő, 7 szociális gondozó és ápoló)

A szakmai vizsgák évenkénti átlageredményei

2015/2016-os tanévben végzettek:
5 fő hegesztő átlaga: 5
5 fő szociális gondozó és ápoló átlaga: 3,6

2016/2017-es tanévben végzettek:
10 fő hegesztő átlaga: 3,6
6 fő szociális gondozó és ápoló átlaga: 3,3

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

A tanítási órák keretében meg nem valósítható egyéb foglalkozás:
Az igazgató minden év május 10-ig közzé teszi azoknak a tantárgyaknak a listáját amelyekből a tanulók a szabadon válaszható tantárgyakat kiválaszthatják. A jelentkezéseket a tanulók az osztályfőnöknek adják le május 20-ig.

Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett – az alábbi egyéb foglalkozásokat szervezi:

Egyéni vagy csoportos felzárkóztató foglalkozások (korrepetálás)
A gyengébb képességű tanulók felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik.

Szakkörök
A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja.

Diák sportkör
Az iskolai diák sportkör tagja az iskola minden tanulója. A csoportok foglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítják a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre.

Versenyek, vetélkedők, bemutatók
A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle versenyek, vetélkedők, melyeken részt veszünk. A legtehetségesebb tanulókat iskolán kívüli (városi, megyei, országos) versenyeken való részvételre is felkészítjük.

Kirándulások
Az iskola nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy alkalommal tanulmányi kirándulást szerveznek, a tanulók részvétele a kiránduláson önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.

Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás
Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését segítik a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások. A tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon – ha az a tanítási időn kívül esik és költségekkel jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.

Szabadidős foglalkozások
A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva, különféle szabadidős programokat szervez (pl.: túrák, kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények, stb.) A tanulók részvétele a szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.

Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata
A tanulók igényei alapján az iskola igazgatójával történt előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményét, illetve eszközeit (tornaterem, számítógépek, stb.) a tanulók – tanári vagy szülői felügyelet mellett egyénileg vagy csoportosan használják.

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

A Pedagógiai Programban meghatározottak alapján:
"Az otthoni felkészülés a tanulási folyamat elengedhetetlen része. Jellemzője a rendszeresség, az alaposság, a céltudatosság kell, hogy legyen. A feladatok kijelölésénél törekedni kell arra, hogy az otthoni felkészülés időtartama átlagos képességű, rendszeresen tanuló diákok esetén összesen ne haladja meg a napi 2-3 órát. Az átlagosnál több időt igénylő feladatok kiadásakor azok elvégzésére hosszabb határidőt kell adni, a határidőn belül kiadott egyéb feladatok mennyiségét úgy szabva meg, hogy a napi felkészülési idő ne növekedjen"
"Az írásbeli feladatok kapcsolódnak az adott tananyaghoz. Egy-egy fejezet lezárását rendszerint írásbeli számonkérés követi. A tanulónak joga van a megírt, és két héten belül kijavított dolgozatát megtekinteni. Az iskola pedagógusai lehetőséget adnak, hogy az adott érdemjegyről tájékoztatást kérjen a tanuló."
"A tanulók munkájának rendszeres ellenőrzése és értékelése a szaktanárok feladata a tanórákon. A tanulók előzetes bejelentés nélkül feleltethetők írásban vagy szóban az előző órák anyagából. Témakörök lezárása témazáró dolgozattal történik, melyet legalább egy héttel hamarabb be kell jelenteni a diákok számára, és amelynek osztályzata kétszeresen súlyozott a szóbeli feleletekhez, házi dolgozatokhoz képest. Egy tanítási napon legfeljebb két témazáró dolgozatot írhat egy osztály."

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha :
• fel volt mentve a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,
• a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,
• a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,
• engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget.


Az osztályozó vizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon belül jelöljük ki a vizsgaidőszakot azzal, hogy osztályozó vizsgát a tanítási év során bármikor szervezhetünk.

A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatjuk. A tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. Lehetőség szerint a vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógust jelölünk ki, aki jogosult az adott tantárgy tanítására.

Az egyes vizsgatárgyak részei, követelményei és értékelési rendje
Minden vizsgatárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az iskola pedagógiai programjában található követelményrendszerével. A tanulmányok alatti vizsga részei, követelményei és az értékelés szabályai vizsgatárgyanként a helyi tantervben kerülnek részletezésre. A vizsgák követelményeit (a helyi tanterv alapján) a munkaközösségek, szaktanárok állapítják meg.

Az osztályozó vizsga témakörei, évfolyamonként, tantárgyanként a Házirend 31-62 oldalán olvasható.

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

Létszámok alakulása:
2013/2014-es tanév:
2013.09.01: 30 fő
2013.10.01: 30 fő
2014.01.15: 28 fő
2014.06.13: 29 fő/ 18 osztályozott
A tanév folyamán 5 fő távozott, 4 fő érkezett
Évfolyamismétlő: 4 fő

2014/2015-ös tanév:
2014.09.01: 42 fő
2014.10.01: 39 fő
2015.01.16: 34 fő
2015.06.15: 35 fő
A tanév folyamán 4 fő távozott, 4 fő tanulói jogviszonya hiányzás miatt megszűnt, 4 fő tanulói jogviszonya szünetel.
Évfolyamismétlő: 2 fő

2015/2016-os tanév
2015.09.01: 50 fő
2015.10.01: 53 fő
2016.01.22: 52 fő
2016.06.15: 48 fő
A tanév folyamán 2 fő távozott, 5 fő érkezett, 4 fő tanulói jogviszonya szünetel.
Évfolyamismétlő: 4 fő

2016/2017-es tanév
2016.09.01: 62 fő
2016.10.01: 57 fő
2017.01.20: 53 fő
2017.06.15: 49 fő
A tanév folyamán 5 fő távozott, 3 fő tanulói jogviszonya hiányzás miatt megszűnt, 5 fő tanulói jogviszonya szünetel.
Évfolyamismétlő: 2 fő

2017/18-as tanévben kölcsönözhető könyvek listája tanulóink számára

Letölthető fájlok

Kölcsönözhető könyvek listája - (212 KByte)
2017-11-06_JB5oz_tankonyvlista.pdf - (227.78 KByte)

Ingyenes program .doc, és .xls fájlokhoz
Ingyenes program .pdf fájlokhoz